Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.dlamojegodomu.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Konsumentów i Przedsiębiorców (dalej łącznie zwanych „Klientem”) ze Sklepu internetowego Sprzedającego, dostępnego na stronie http://dlamojegodomu.pl (dalej zwanego „Sklepem”) i prowadzonego przez Ampuro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Postępowej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000621352, NIP: 8952083144, REGON: 364631388, kapitał zakładowy w wysokości 96 000 zł (dalej zwanej "Sprzedającym"), ogólne warunki sprzedaży, a także ustala reguły świadczenia drogą elektroniczną pozostałych, oferowanych przez Sprzedającego nieodpłatnych usług (dalej zwanych „innymi usługami”).

2. Dane do kontaktu ze Sprzedającym, w tym do składania reklamacji i zwrotu towaru:

- adres: ul. Postępowa 5, 54-618 Wrocław,
- poczta elektroniczna: biuro@ampuro.pl
- nr tel.: 71 727 62 84, 71 727 62 85, faks: 71 727 62 87

3. Do korzystania ze Sklepu oraz innych usług konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) dostęp do komputera z systemem operacyjnym co najmniej Windows XP, Mac OS,
2) dostęp do sieci Internet o prędkości co najmniej 512 kbit/s,
3) przeglądarka internetowa: Internet Explorer (wersja 10 lub nowsza), Google Chrome (wersja 56 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 51 lub nowsza), Opera (wersja 43 lub nowsza), Safari (wersja 5 lub nowsza), z włączoną obsługą języka Javascript, umożliwiająca korzystanie z plików typu „cookies”,

4) aktywne konto poczty elektronicznej,

5) program do odtwarzania plików w formacie PDF, np. Adobe Reader,

6) strona internetowa Sklepu jest responsywna i dostosowuje się do rozdzielczości ekranu, w tym rozdzielczości ekranu urządzeń mobilnych. Sprzedający zaleca korzystanie ze Strony internetowej Sklepu w rozdzielczości 1024x768 pikseli.

4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Klient oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodziców na zawarcie umowy ze Sprzedającym, co pozwala mu na dokonywanie zamówień w Sklepie.

7. Wszelkie prawa do www.dlamojegodomu.pl oraz utworów umieszczonych na tej stronie, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, prawa do domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, zdjęć, logotypów zamieszczanych

na stronie internetowej Sklepu podlegają ochronie prawnej i należą, z wyjątkiem tych elementów strony www.dlamojegodomu.pl, które należą do innych osób, do Ampuro sp. z o.o.

DEFINICJE

1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość towaru dostępnego w Sklepie o cechach wskazanych na stronie internetowej Sklepu zawierana między Klientem a Sprzedającym.

2. Dostawa – dostarczenie Klientowi towarów w sposób określony w punkcie DOSTAWA.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – podmiot, który dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub/i podmiot niebędący konsumentem.

5. Konto klienta – podstrona Sklepu, tworzona dla indywidualnego Klienta po dokonaniu przez niego rejestracji.

6. Inne usługi – Konto klienta, Newsletter, Formularz kontaktowy.

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

POLITYKA COOKIES

1. Każda przeglądarka internetowa zapisuje podczas użytkowania strony tak zwane cookies. Cookies to pliki, które powodują, że strony wyglądają przyjaźniej dla użytkowników oraz są stosowane w celu tworzenia statystyk, dostosowania oferty i ustawień Sklepu do preferencji Klienta, a także zachowania danych Klienta potrzebnych do zalogowania się i korzystania z Konta klienta.

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z dwóch rodzajów cookies:

a) sesyjne pliki cookies, które służą do obsługi danej sesji Klienta na Stronie internetowej i po wyłączeniu przeglądarki internetowej są usuwane z urządzenia Klienta,

b) stałe pliki cookies, które są zapisywane trwale na urządzeniu Klienta, tj. aż do momentu ich usunięcia przez Klienta przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, opuszczenie Strony internetowej lub wyłączenie przeglądarki internetowej nie powoduje usunięcia stałych plików cookies.

3. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki internetowej, której ustawienia pozwalają na zapisywanie cookies, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie, przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do urządzenia Klienta. Klient może nie wyrazić zgody na ich działanie przez zmianę ustawień przeglądarki. Może to jednak spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony oraz utrudniać korzystanie ze sklepu.

4. Klient może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby zmienić zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Klienta (w tym zablokować automatyczne wykorzystywanie plików cookies) lub usunąć pliki cookies. Instrukcje dotyczące zmiany ustawień przeglądarki internetowej w tym zakresie znajdują na stronach internetowych pomocy danej przeglądarki.

PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Klient składa zamówienie w sklepie dokonując następujących czynności:

a) wybór oferowanego produktu oznaczonego napisem „w magazynie” poprzez kliknięcie na jego ikonę;
b) dodanie produktu do wirtualnego koszyka zakupowego poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka”. Po skompletowaniu produktów w koszyku Klient może przejść do realizacji zamówienia podejmując następujące kroki:
c) w przypadku dysponowania kodem rabatowym – wpisanie „aktywuj”;
d) wybór sposobu dostawy; e) wybór sposobu płatności
e) wypełnienie formularza danych kontaktowych i danych dotyczących dostawy. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie zamówienia jest skuteczne po jego wysłaniu przez kliknięcie na „zamów i zapłać”.

2. Przy wypełnianiu formularza zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu email, dokładnego adresu dostawy oraz telefonu kontaktowego, a także NIP (jeśli dotyczy). W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę, należy prawidłowo wypełnić część formularza „Dane do faktury”.

3. Po komunikacie elektronicznym o przyjęciu zamówienia Sprzedający potwierdzi je za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zamówienia lub Koncie Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, określające warunki zawartej umowy sprzedaży.

4. Powstałe w związku z korzystaniem ze środków komunikacji na odległość i zawarciem umowy sprzedaży koszty (np. koszty połączenia internetowego) ponosi Klient.

5. W związku z zawarciem umowy sprzedaży Sprzedający wystawi paragon lub fakturę VAT. O ile Klient w trakcie składania zamówienia nie wypełni danych do wystawienia faktury, Sprzedający wystawia wyłącznie paragon. Nie narusza to prawa Klienta do żądania faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura VAT lub paragon zostaną przesłane w formie papierowej wraz z zakupionymi produktami. Za zgodą Klienta faktura VAT zostanie wystawiona tylko w formie elektronicznej i przesłana w formacie PDF na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

6. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem www.dlamojegodomu.pl przez

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu z przyczyn technicznych.

KONTO KLIENTA

1. Sprzedający świadczy bezpłatną usługę prowadzenia Konta Klienta polegającą na możliwości dokonania rejestracji przez Klienta na stronie internetowej Sklepu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza drogą elektroniczną do Sprzedającego. W trakcie Rejestracji Klient:

- podaje adres e-mail i hasło, za pomocą którego loguje się do Konta,

- powinien zapoznać się z Regulaminem, przed jego akceptacją poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

2. Podczas Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przekazywanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza. W przypadku wyrażenia zgody Klient będzie informowany o nowych produktach i ofertach drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Wyrażone zgody można w każdym czasie cofnąć poprzez odznaczenie odpowiednich pól dotyczących zgód w ustawieniach Konta lub poprzez przesłanie pocztą na adres Sprzedającego bądź pocztą elektroniczną na adres: biuro@ampuro.pl oświadczenia o cofnięciu takiej zgody. Sprzedający nie jest zobowiązany do przesyłania jednakowych informacji do wszystkich Klientów. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie stanowi przeszkody w założeniu Konta Klienta.

3. Podczas rejestracji oraz składania zamówień Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Dane te powinny być aktualizowane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przy realizacji swoich obowiązków, błędnie podanych przez Klienta danych.

4. Klient powinien zachować w poufności hasło dostępu do Konta i nie jest uprawniony do udostępniania go osobom trzecim.

5. Klient może zlikwidować Konto w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed usunięciem konta. Klient, który dokonał rejestracji, usuwa Konto poprzez wybór odpowiedniej funkcji w Koncie lub poprzez wysłanie do Sprzedającego stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedającego z oświadczeniem woli Klienta.

6. Sprzedający może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta. Sprzedający jest uprawniony do usunięcia Konta, w szczególności w przypadku gdy Klient nie korzysta przez dłuższy czas z usługi lub narusza zasady korzystania z usługi, w tym postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Po zakończonym procesie rejestracji Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedającego z informacją o uzyskaniu przez Klienta możliwości dostępu do Konta. Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania świadczenia usługi prowadzenia Konta, w szczególności w związku z prowadzeniem konserwacji sprzętu i oprogramowania.

NEWSLETTER

1. Sprzedający świadczy bezpłatnie usługę newslettera. Przed zamówieniem usługi i wyrażeniem zgody na związanie Regulaminem Klient ma możliwość zapoznania się z nim. Usługa polega na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i ofertach poprzez okresowe przesyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2. Zamówienie newslettera wymaga wprowadzenia adresu poczty elektronicznej Klienta do formularza udostępnianego przez Sprzedającego na stronie internetowej. Aby otrzymywać newsletter Klient musi wyrazić odrębne zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera oraz przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych/marketingowych.

3. Klient w każdej chwili może zrezygnować z usługi newslettera. W tym celu Klient odpowiednio zmienia ustawienia Konta Klienta lub wysyła maila do Sprzedającego na adres: biuro@ampuro.pl. Sprzedający może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia usługi newslettera.

FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Sprzedający świadczy bezpłatnie usługę formularza kontaktowego. Przed skorzystaniem z usługi i wyrażeniem zgody na związanie Regulaminem Klient ma możliwość zapoznania się z nim. Usługa polega na możliwości wysłania zapytania/wiadomości przez Klienta do Sprzedającego poprzez wypełnienie i wysłanie formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

2. Skorzystanie z usługi wymaga wprowadzenia co najmniej adresu poczty elektronicznej Klienta oraz jego imienia do formularza udostępnianego przez Sprzedającego na stronie internetowej. Aby skorzystać z Formularza Kontaktowego, Klient musi zaakceptować Regulamin. Przy wysyłaniu formularza Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, co wymaga wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera oraz przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych/marketingowych.

CENA I PŁATNOŚCI

1. Ceny widoczne przy każdym towarze na stronie internetowej Sklepu obowiązują do czasu wyczerpania zapasów magazynowych bądź ich zmiany. Ceny te są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, do których poniesienia zobowiązany będzie Klient na podstawie umowy sprzedaży. O pozostałych kosztach Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów, kosztów transportu oraz ewentualnych innych świadczeń, które Klient nabędzie wraz z towarem.

2. Jeśli płatność ma formę przedpłaty, Klient po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego w umówionej wysokości i w sposób wybrany przy składaniu zamówienia w terminie 7 dni.

3. Jeśli Klient nie dokona płatności w terminie, o którym mowa w pkt 2, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu płatności.

4. Klient może wybrać następujące sposoby płatności:

1) Płatność za pobraniem – przy odbiorze od Dostawcy;

2) Płatność w systemie ratalnym;

3) Płatność on-line;

4) Płatność kartą płatniczą lub gotówką w przypadku odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego.

5. Jeżeli Klient wybrał płatność w systemie ratalnym (dokonuje zakupu na kredyt udzielany przez wskazaną na stronie internetowej Sklepu instytucję kredytującą) w celu sfinansowania niniejszej umowy, a nie zostało inaczej ustalone, Klient oświadcza, że w przypadku odstąpienia od umowy kredytu zapłaci należną cenę przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 5 dni od odstąpienia od umowy kredytu lub niezwłocznie zwróci Sprzedającemu przedmiot umowy. Sprzedający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy, jeśli przedmiot umowy nie znajduje się w stanie, w jakim został Klientowi wydany.

6. Dostępne formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa i płatności” oraz na początku składania zamówienia. 

7. Momentem dokonania płatności jest chwila wpływu kwot na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub poinformowanie Sprzedającego przez instytucję kredytującą zakup towaru o akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Klienta, lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności online.

DOSTAWA

1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe lub używane. Towary używane są odrębnie i wyraźnie oznaczone jako używane. Opis każdego towaru zawiera indywidualną informację o objęciu go gwarancją jakości, jeśli świadczenie to zostało przyznane.

2. W wyjątkowych przypadkach ilość towaru może być ograniczona. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Jeśli Klient dokonał już zapłaty ceny, Sprzedający zwróci mu całą otrzymaną od niego kwotę. W przypadku sprzedaży ograniczonej liczby towarów w ramach promocji, wyprzedaży, zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

3. Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Realizacja zamówienia obejmuje czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru oraz czas na jego dostawę.

5. Termin realizacji zamówienia, jeśli obok towaru na stronie internetowej Sklepu pojawia się informacja „w magazynie”, wynosi maksymalnie dziesięć dni roboczych. W przypadku towarów oznaczonych jako używane termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 20 dni. W przypadku wyboru płatności online termin realizacji liczony jest od dnia dokonania płatności. Przy wyborze płatności w systemie ratalnym bieg terminu realizacji zamówienia zaczyna się po finalnej akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup towaru.

6. Klient zostanie powiadomiony o przekazaniu towaru firmie kurierskiej drogą e-mailową na konto email podane w zamówieniu. Klient ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia, jeśli Dostawca udostępnia taką możliwość.

7. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Ampuro sp. z o.o., po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru w dni robocze (pn. do pt.) w godzinach od 10:00 do 18:00.

8. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient. W przypadku wyboru opcji: „Odbiór osobisty w siedzibie Ampuro sp. z o.o. pod adresem: Postępowa 5, Wrocław” Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

9. Wskazane jest sprawdzenie zgodności z zamówieniem towaru przez Klienta przy odbiorze dostawy w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru Klient może żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności Kuriera.

10. Koszt dostawy jest widoczny podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

GWARANCJA SYSTEMU CZYSZCZĄCEGO VIVENSO

1. Sprzedający oświadcza, że oferowany w Sklepie System Czyszczący Vivenso (odkurzacz wodny) jest towarem fabrycznie nowym i objętym gwarancją jakości udzieloną przez Sprzedającego na warunkach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.

2. Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące.

3. Sprzedający wydaje Klientowi wraz z Systemem Czyszczącym Vivenso oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze (dokument gwarancyjny).

4. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Klienta, w przypadku gdy rzecz sprzedana wykazuje wady fizyczne.

5. Warunkiem przysługiwania uprawnień z tytułu gwarancji jest zgłoszenie przez Klienta roszczeń na piśmie przesłane listem poleconym na adres Ampuro sp. z o.o. lub osobiście w siedzibie Ampuro sp. z o. w okresie gwarancyjnym.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy

– w przypadku gdy umowa dotyczy sprzedaży jednej rzeczy,

- w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy

– w przypadku gdy umowa dotyczy sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

- w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego (Ampuro sp. z o.o., adres: ul. Postępowa 5, 54-618 Wrocław, tel.: 71 727 62 84, 71 727 62 85, fax,71 727 62 87, adres e-mail: biuro@ampuro.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą

elektroniczną).

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. W przypadku gdy nie zostało indywidualnie ustalone, że rzecz zostanie odebrana od Klienta po odstąpieniu przez niego od umowy, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeśli nie zostało indywidualnie ustalone, że rzecz zostanie przez Sprzedającego odebrana, Klient odsyła lub przekazuje rzecz Sprzedającemu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował on Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie przysługuje w

przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w odniesieniu do umów: 

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, według przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Jeżeli po przejściu własności towaru Klient stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne, Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

- żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedającego.

3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

4. W przypadku rzeczy używanych Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

5. W terminach określonych w pkt 3 i 4 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej Kupujący przesyła reklamację pocztą elektroniczną na adres: biuro@ampuro.pl, faksem na nr: 71 727 62 87 lub pisemnie na adres: Ampuro sp. z o.o., ul. Postępowa 5, 54-618 Wrocław albo zgłasza reklamację osobiście w siedzibie Sprzedającego.

7. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient może przesyłać reklamacje dotyczące innych usług oraz funkcjonowania Sklepu pocztą elektroniczną na adres: biuro@ampuro.pl, faksem na nr: 71 727 62 87 lub pisemnie na adres: Ampuro sp. z o.o., ul. Postępowa 5, 54-618 Wrocław. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 od ich wpływu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych i w siedzibach podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, w szczególności rzeczników praw konsumenta lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, istnieje także możliwość skierowania sprawy do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

3. Klient nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju, na własny koszt, do siedziby Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

4. Ampuro sp. z o.o. (ul. Postępowa 5, 54-618 Wrocław) jest administratorem danych osobowych zbieranych od Klientów w Sklepie. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, mogą być też przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klientów, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty). Za wyraźną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Nieudostępnienie danych koniecznych do realizacji zamówienia lub korzystania z innych usług może uniemożliwić wykonanie tych czynności. 5. Sprzedający zastrzega, że korzystanie z Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może generować zagrożenia polegające na pozyskaniu i modyfikowaniu danych Klienta przez osoby nieuprawnione. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków technicznych, które zmniejszą ryzyko takich zagrożeń, w tym korzystanie z programów antywirusowych.

6. Sprzedający stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 t.j. z dnia 2016.03.22 z późn. zm.)

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na obowiązki stron wynikające z umów zawartych przed ogłoszeniem zmiany. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

9. Prawem właściwym dla stosunków regulowanych niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 15.03.2017 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:
Ampuro sp. z o.o.
ul. Postępowa 5
54-618 Wrocław
Fax 71 727 62 87
e-mail: biuro@ampuro.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji

papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.