WARUNKI GWARANCJI

Wielofunkcyjny system czyszczący (odkurzacz wodny) Vivenso objęty jest gwarancją jakości udzieloną przez Ampuro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Postępowa 5, 54-618 Wrocław (dalej zwaną Gwarantem) na okres dwóch lat (uprawnienia z gwarancji przysługują tylko pierwszemu właścicielowi). Okres gwarancji zaczyna biec z chwilą dostarczenia odkurzacza Vivenso. W przypadku wystąpienia wad fizycznych Gwarant według swojego wyboru dokona naprawy lub wymiany odkurzacza.

Wadliwe urządzenie Reklamujący dostarcza pod adres: Ampuro sp. z o.o., ul. Postępowa 5, 54-618 Wrocław

Możliwość dochodzenia dalej idących roszczeń z tytułu gwarancji przeciwko Gwarantowi, a także jego odpowiedzialność za szkody inne niż szkody w samym odkurzaczu, są wyłączone w granicach prawem dopuszczonych.

Gwarancją nie są objęte w szczególności następujące przypadki wad:

  • powstałych wskutek zakłóceń w sieci elektroenergetycznej,
  • spowodowanych czynnikami zewnętrznymi,
  • będących następstwem zwykłego zużycia,
  • spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu,
  • powstałych wskutek nieczyszczenia lub nieprawidłowego montażu separatora ,
  • wynikłych z przepełnienia urządzenia wodą,
  • spowodowanych użyciem do czyszczenia niewypełnionego wodą urządzenia,
  • powstałych wskutek użytkowania odkurzacza z zastosowaniem niewłaściwych środków czyszczących lub olejków zapachowych,
  • powstałych wskutek wessania przez odkurzacz materiałów, które nie są wiązane przez wodę.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady wygasają, jeżeli towaru nie można zidentyfikować na podstawie oznaczenia typu lub numeru seryjnego odkurzacza, jeżeli ingerowano w odkurzacz (ingerencje inne niż konieczne dla ustalenia przyczyny wady), a także gdy wada została spowodowana umyślnie lub wywołana rażącym niedbalstwem.

Gwarant nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub sprzecznego z instrukcją użytkowania, napraw dokonanych we własnym zakresie lub nieprawidłowej konserwacji.